Naturskyddsföreningen och Älvräddarna kommer överklaga domslutet

Den 8 mars 2017 kom domslutet om kalkbrottets framtid

Nynäshamns Naturskyddsförening kommer överklaga domslutet

 /nynasposten-14-mars-2017.jpg

nynasposten-14-mars.pdf

Vi har även fått en mycket glädjande information från Älvräddarna

Älvräddarna kommer också att överklaga :-) 

och skälet till denna överklagan är att de anser att kalkbrottet ger mycket mer till de lokalt boende som naturreservat än som upplag för biobränsle. Tömningen av södra sjön kommer absolut att påverka naturvärdena och en mer intensiv användning av kalkbrottet som nu domstolen gett tillstånd till hotar att förstöra eller skada de stora naturvärden som finns där.

Christer Borg ordf och representant för Naturskyddsföreningens krets Höga Kusten-Ådalarna och länsförbundet Västernorrland vunnit ett viktigt mål i Svea hovrätt om fiskodlingar i havet i öppna kassar, som nu måste avvecklas pga risker för bland annat övergödning. Och att det domslutet till viss del kommer att användas som argument även i överklagan av domslutet om kalkbrottet.

/windows-phone_20150820_08_38_57_pro__highres.jpg

DOMSLUT

Tillstånd

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd enligt miljöbalken
 

 • tömning av den södra vattenfyllda delen av Stora Vika kalkbrott,

 • fortsatt bortledning av till kalkbrottet tillrinnande yt- och grundvatten, samt

 • utförande och bibehållande av erforderliga anordningar för tömning och bortledning, allt inom fastigheten     Nynäshamn Stora Vika 6:1.

 1. Allmänt villkor

  1. Om inte annat följer av nedan angivna villkor ska verksamheten utformas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett eller åtagit sig i målet.

1

NACKA TINGSRÄTT DOM M 2770-15 Mark- och miljödomstolen

Skyddsåtgärder för fisk och flodkräfta

2. Rörledningen för bortledning av vatten från kalkbrottet ska vara försedd
med galler eller motsvarande anordning vid intagspunkten i syfte att förhindra överledning av fisk till Fållnäsviken. Tillsynsmyndigheten bemyndigas att vid behov föreskriva om de eventuella ytterligare skyddsåtgärder som krävs i syfte
att förhindra överledning av fisk från det vattenfyllda kalkbrottet till Fållnäsviken.

3. I god tid innan kalkbrottet helt torrlagts ska bolaget inventera eventuell förekomst av flodkräfta och om exemplar av flodkräfta påträffas ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten, som bemyndigas att fatta beslut om eventuell förflyttning av dessa till närbeläget vattenområde eller annan motsvarande skyddsåtgärd.

Föroreningsinnehåll i utgående vatten

4. Mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor avseende föroreningsinnehållet i utgående vatten från kalkbrottet.

Kontroll

5. För verksamheten ska finnas ett program för kontroll

 • av flöden och föroreningshalter i utgående vatten från kalkbrottet, samt

 • av grundvattennivåer i observationspunkter vid kalkbrottet.

  Kontrollprogrammet ska anges kontrollpunkter, analysparametrar, larmvärden och tröskelvärden, mätmetoder och mätfrekvens samt instruktioner avseende åtgärder och kommunikation.

  Ett förslag till kontrollprogram ska ges in till och godkännas av tillsynsmyndigheten i god tid innan verksamheten påbörjas.

  Arbetstid

  De arbeten för vattenverksamhet som medgetts i denna dom ska vara utförda
  senast inom tre (3) år från det att tillståndsdomen vinner laga kraft. Om förlängning av arbetstid och igångsättningstid föreskrivs i 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. 

 

 

 

16 mar 2017

Comments powered by Disqus